Hebt u een vraag of wenst u een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

We houden het graag streeploos ... ook in de kleine lettertjes


 1. Alle door en met onze firma aangegane overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een afzonderlijk document. Bij onwerkzaamheid van een bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden treedt daarvoor een regeling in de plaats die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven volledig van kracht.
 2. Al onze offerten zijn zonder verbintenis. Onze prijzen zijn berekend op de huidige basis van lonen en grondstoffen. Onze offerten en verkoopbevestigingen gelden onder alle voorbehoud. Bestellingen, of door onze afgevaardigde aangegane verbintenissen, worden slechts geldig na schriftelijke bekrachtiging door een zaakvoerder. 
 3. De aangegeven data zijn steeds benaderd, waaraan wij ons zoveel mogelijk houden. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand voor niet-levering op vastgestelde data en erkennen geen schade die hieruit zou voortvloeien, uitgenomen bij uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst. In geval van heirkracht (vb. stakingen, opstand, oorlog) hebben wij het recht de uitvoering van een bestaande overeenkomst op te schorten, geheel of gedeeltelijk te annuleren. 
 4. De BTW en/of andere, tegenwoordige of toekomstige belastingen vallen altijd ten laste van de klant. Alle veranderingen ervan, tussen de datum van bestelling en het opstellen van de factuur, vallen te laste of zijn ten gunste van de klant. 
 5. Onze firma staat niet in voor de schade veroorzaakt door toedoen van ons personeel of de door haar gebruikte apparatuur wanneer deze schade rechtstreeks of onrechtstreeks een gevolg is van een gebrek in de gebouwen, meubilering of apparaten van de klant of van welke andere fout van de klant ook.Onze firma staat evenmin in voor de schade die gelijk te stellen is met de sleet, voor breuk van neonlichten e.d. en voor krassen op ruiten en vensters. Voor zover de verantwoordelijkheid van onze firma wordt ingeroepen voor elke vordering tot schadevergoeding of schaderegeling terzake uitgevoerde werken of diensten, dient ze per aangetekend schrijven uitgenodigd te worden door de opdrachtgever tot een tegensprekelijke vaststelling van de schade, uiterlijk drie dagen na de in ontvangst name van werken en/of diensten, of uiterlijk drie dagen na de vaststelling zo het over verborgen fouten gaat. In geen geval zullen éénzijdige vastgestelde schadeposten tot enige vergoeding aanleiding kunnen geven. Onze burgerlijke aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van 250.000 euro 
 6. De prijzen in onze bestekken in offerten zijn steeds berekend op grond van de op dat ogenblik geldende kostprijs. Inbegrepen zijn : lonen, sociale lasten, producten en materiaal, vervoer en verzekering. Deze prijzen zijn berekend, rekening houdend met de eventuele niet-prestaties op de wettelijke feestdagen en regionale feestdagen. Deze prijzen zullen worden aangepast aan de evolutie van de kostprijs overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
 7. Bezwaren tegen de door ons uitgevoerde werken of geleverde producten dienen, gelet op de bijzondere aard van het bedrijf, op straffe van verval binnen de vijf dagen na de uitvoering of levering te worden aangezegd per aangetekende brief. Bij het indienen van een klacht in geen geval gerechtigd zijn zich aan zijn betalingsplicht te onttrekken. 
 8. Elke factuur dient uiterlijk op vervaldag op rekening KBC 737-0329660-97 IBAN: BE54 7370 3296 6097 BIC: KREDBEBB worden overgeschreven. Wanneer de vervallen factuur niet voldaan is, worden alle openstaande facturen die nog niet vervallen zijn onmiddellijk opeisbaar. Bij gebreke aan betaling op vervaldag leveren de nog verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar. Onverminderd zal ingeval van niet betaling op de vervaldag, het bedrag van de facturen bovendien vermeerderd worden met 12% met een minimum van 125€ als forfaitaire schadevergoeding. 
 9. Glazenwasserij Streeploos bv gebruikt CashflowByWeb, aangeboden door Delta Point OCS BVBA, voor debiteurenopvolging. Tussen de klant en Glazenwasserij Streeploos bv zullen elektronische berichten, connecties, bewerkingen op het CashflowByWeb-systeem bewezen worden aan de hand van logboek- en bestanden die op elektronische wijze door CashflowByWeb worden bijgehouden. De klant aanvaardt de bewijswaarde van deze gegevens. Deze bewijskracht verhindert niet dat de partijen elk bewijs mogen leveren met de ter zake toegelaten wettelijke middelen. 
 10. De Klant aanvaardt dat Glazenwasserij Streeploos bv facturen elektronisch verzendt. Glazenwasserij Streeploos bv heeft altijd het recht facturen te versturen via de conventionele communicatiemiddelen. De Klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor de geschikte bewaring van de elektronische facturen en voor het vervullen van alle andere wettelijke vereisten inzake het ontvangen van elektronische facturen.
 11. Veranderingen aan één of meer van de hierboven beschreven clausules wijzigen de andere niet van strikte toepassing blijven. Onze hierboven vastgestelde voorwaarden hebben voorrecht op alle andere. 
 12. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.